menu

Tomoe River Paper Pad (100 Sheets)


正常價格 HK$72.00
Tomoe River Paper Pad (100 Sheets)
  • 日本巴川紙、非常順滑
  • 適合墨水筆、沾水筆使用
  • 墨水不易暈開
  • 夠透簿,方便將Guide Sheet放在底書寫
  • 每本100頁,可撕下
  • 52gsm

相關產品