menu
墨水顏料

ZIG Kuretake White Ink 高光白液


正常價格 HK$45.00
ZIG Kuretake White Ink

高光高濃度水溶顏料,可適量加水使用。乾後防水,可在白液上繪畫書寫,不會化開,專門作修正或點綴用。

相關產品